Các hoạt động cơ bản của NHTM

Các hoạt động cơ bản của NHTM

Hoạt động huy động vốn Ngoài nguồn vốn tự có (vốn điều lệ và các quỹ), hoạt động huy động vốn có ý nghĩa quan trọng đối với NHTM trong việc tạo lập nguồn vốn để hoạt động kinh doanh. Trong hoạt động này, NHTM được sử dụng các công cụ và biện pháp mà […]

See More
Tìm hiểu khái niệm về NHTM

Tìm hiểu khái niệm về NHTM

Khái niệm NHTM là gì? NHTM đã có một quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Ngay nửa đầu thế kỷ 16, ở Châu Âu đã ra đời một số ngân hàng đầu tiên mà tiền thân là những tổ chức cho vay nặng lãi. Vào thời điểm này, ngân hàng phát triển […]

See More
Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Trước hết, để hiểu được bản chất của cán cân thương mại quốc tế, cần hiểu rõ khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế. Chỉ tiêu này được hiểu như sau: Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế (BOP: Balance of payments) là bản thống kê […]

See More

Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế và đối với các doanh nghiệp

1.2.1. Đối với nền kinh tế Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong nền sản xuất hàng hóa nói riêng, và trong lĩnh vực kinh tế nói chung, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế. Sự cạnh tranh buộc người sản xuất phải năng […]

See More