Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại quốc tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại quốc tế

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại. Tuỳ theo giai đoạn và đặc điểm của từng nền kinh tế thì mức độ quan trọng của các yếu tố khác nhau. Dưới đây là một số các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân thương mại của một quốc gia Nhập khẩu …

Tiếp tục đọc
Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Trước hết, để hiểu được bản chất của cán cân thương mại quốc tế, cần hiểu rõ khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế. Chỉ tiêu này được hiểu như sau: Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế (BOP: Balance of payments) là bản thống kê các giao dịch kinh tế …

Tiếp tục đọc
Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta Công nghiệp hóa, hiện đại hóa về logic cũng như về lịch sử là quá trình tất yếu mà mỗi dân tộc đều phải trải qua. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình bao gồm cả thời kỳ chuẩn bị những tiền đề kinh tế vật chất mà …

Tiếp tục đọc
Tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa

Sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nước ta

1. Công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật  Ngày nay công cuộc xây dựng các nước đã cố gắng rất nhiều trong cuộc cạnh tranh chay đua về kinh tế. Thể hiện là các chính sách, đường lối về phát triển kinh tế ngày một toàn diện hơn, về các mặt quan hệ sản xuất, lực lượng …

Tiếp tục đọc

Vai trò của cạnh tranh đối với nền kinh tế và đối với các doanh nghiệp

1.2.1. Đối với nền kinh tế Cạnh tranh có vai trò quan trọng trong nền sản xuất hàng hóa nói riêng, và trong lĩnh vực kinh tế nói chung, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần vào sự phát triển kinh tế. Sự cạnh tranh buộc người sản xuất phải năng động, nhạy bén, nắm bắt …

Tiếp tục đọc

Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay

1.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất. Dưới đây là một số cách tiếp cận cụ thể về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáng chú ý. Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy …

Tiếp tục đọc