Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Trước hết, để hiểu được bản chất của cán cân thương mại quốc tế, cần hiểu rõ khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế. Chỉ tiêu này được hiểu như sau:

Khái niệm cán cân thanh toán quốc tế

Cán cân thanh toán quốc tế (BOP: Balance of payments) là bản thống kê các giao dịch kinh tế dưới hình thức giá trị giữa một quốc gia với các quốc gia khác trên thế giới trong một khoảng thời gian nhất định, thương là một năm.

Những giao dịch này có thể được tiến hành bởi các cá nhân, các doanh nghiệp cư trú trong nước hay chính phủ của quốc gia đó.

Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế
Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc làm luận văn tốt nghiệp, luận văn tiến sĩ hãy liên hệ dịch vụ làm thuê luận văn của chúng tôi!

Đối tượng giao dịch bao gồm các loại hàng hóa, dịch vụ, tài sản thực, tài sản tài chính, và một số chuyển khoản. Thời kỳ xem xét có thể là một tháng, một quý, song thường là một năm. Những giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú trong nước tới người cư trú ngoài nước được ghi vào bên tài sản nợ. Các giao dịch đòi hỏi sự thanh toán từ phía người cư trú ở ngoài nước cho người cư trú ở trong nước được ghi vào bên tài sản có.

Các khoản mục cơ bản của cán cân thanh tóan quốc tế bao gồm:

               Tài khoản nguồn vốn

               Tài khoản vãng lai

               Thay đổi trong tài khoản dự trữ nhà nước

               Mục sai số

Trong đó thì cán cân thương mại quốc tế là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thương là một quý hoặc một năm) cũng như mức chênh lệch giữa chúng (xuất khẩu trừ đi nhập khẩu):

               Nếu XK-NK>0: Cán cân thương mại có thặng dư (Xuất siêu)

               Nếu XK-NK<0: Cán cân thương mại có thâm hụt (Nhập siêu)

               Nếu XK-NK=0: Cân bằng cán cân thương mại ( Tính cân bằng trong trường hợp này chỉ mang tính chất thời điểm chứ không mang tính chất thời kỳ)

Khái niệm cán cân thương mại quốc tế

Như vậy, cán cân thương mại là một bộ phận cấu thành của cán cân thanh toán và được phản ánh cụ thể trong cán cân tài khoản vãng lai.. Đó là mối quan hệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu của một quốc gia.Cán cân thương mại thường được chia thành cán cân hàng hóa và cán cân dịch vụ.

Cán cân thương mại giống với chênh lệch giữa sản lượng của một nước và nhu cầu nội địa của nước đó (chênh lệch giữa lượng hàng hóa một nước sản xuất ra với lượng hàng hóa nó mua từ nước ngoài; không tính đến việc đầu tư tiền vào cổ phiếu nước ngoài, và nó cũng không phải nhân tố trong khái niệm nhập khẩu hàng hóa để sản xuất cho thị trường nội địa).

Cán cân thương mại có ảnh hưởng rất lớn đến cán cân thanh toán quốc tế đồng thời tác động trực tiếp đến cung, cầu, giá cả hàng hoá và sự biến động của tỷ giá, tiếp đến, sẽ tác động đến cả cung cầu nội tệ và tình hình lạm phát trong nước.

Khái niệm cán cân thương mại quốc tế và cán cân thanh toán quốc tế
Rate this post

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*