Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa về logic cũng như về lịch sử là quá trình tất yếu mà mỗi dân tộc đều phải trải qua. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình bao gồm cả thời kỳ chuẩn bị những tiền đề kinh tế vật chất mà thiếu nó thì không thể nào bước vào thời kỳ đẩy mạnh và hoàn thành về cơ bản sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

– Lương thực và thực phẩm – tiền đề cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa lôgic và lịch sử đều khẳng định nông nghiệp là cơ sở quan trọng nhất cho công nghiệp hóa, do vậy việc xác định công nghiệp hóa trong mỗi thời kỳ không thể không tính đến vai trò cơ sở cuả nông nghiệp, mà trước hết là vấn đề lương thực và thực phẩm. Đảng ta vẫn luôn khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá. Nhờ vậy cho đến nay nông nghiệp và nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể.

– Một số cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu phát huy tác dụng. Sau nhiều năm tập trung xây dựng đất nước, chúng ta đã có một cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định, một số công trình lớn và quan trọng đã được đưa vào sử dụng như nhà máy thuỷ điện Sông Đà, nhà máy thuỷ điện Trị An…

– Sự đổi mới tư duy kinh tế của đảng đã thúc đẩy nền kinh tế phát triển khi chuyển sang cơ chế kinh tế mới cũng là lúc chúng ta không còn được Liên Xô viện trợ, điều này lúc đầu quả thật có gây cho ta nhiều khó khăn song nhờ có sự đổi mới tư duy nhất là đổi mới tư duy kinh tế của Đảng, nền kinh tế nước ta dần dần đi vào ổn định và ngày càng khởi sắc. Sự giúp đỡ quốc tế đối với nước ta ngày càng mở rộng.

– Thực tiễn nước ta có những vấn đề nổi cộm mà muốn giải quyết không thể không đẩy mạnh công nghiệp hoá

Hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ sản xuất kinh doanh và dịch vụ xã hội, mấy năm gần đây tuy có tiến bộ nhất định song về trình độ còn rất thấp kém so với các nước trong khu vực, thực trạng này đã và đang cản trở việc hình thành và phát triển kinh tế thị trường trong nước, cản trở việc mở rộng đầu tư kinh doanh của nước ngoài. Có thể nói, đã đến lúc không thể giữ mãi tình trạng này, cần thông qua công nghiệp hóa, hiện đại hóa để giải toả nó.

Trong lĩnh vực công nghiệp, trình độ công nghệ còn lạc hậu, công nghệ truyền thống chậm được đổi mới, công nghệ mới hầu như chưa có hoặc chỉ mới bắt đầu trong điều kiện đó, sản phẩm sản xuất ra khó đứng vững ngay trên thương trường quốc tế. Nền kinh tế vì vậy cũng khó hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giới, lối ra chỉ có thể là ở chỗ đổi mới công nghệ thông qua chuyển dịch cơ cấu công nghệ, cơ cấu ngành theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Đẩy mạnh công nghiệp hoá theo mô hình công nghệ và cơ cấu kinh tế đã xác định cần quán triệt các quan điểm kết hợp hài hoà mục tiêu “dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh” với hiệu quả kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá gắn với quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường. Công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá và lợi thế của nước phát triển sau về công nghiệp, đổi mới cơ chế kinh tế gắn với đổi mới xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Công nghiệp hoá có nhiều con đường, có con đường cổ điển của những nước tư bản phát triển như Anh, Pháp trải qua từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Vấn đề ở đây là phải nắm bắt kịp thời những công nghệ hiện đại nhất phù hợp với hoàn cảnh của đất nước.

Cùng với việc tiếp cận công nghệ hiện đại cần phải chú ý đẩy mạnh của công nghệ thông thường truyền thống không chỉ áp dụng các công nghệ tiên tiến mà còn phải biết tận dụng và hiện đại hoá công nghệ truyền thống.

Bài viết liên quan:

 

Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
Rate this post

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*