Tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa

Sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nước ta

1. Công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật 

Ngày nay công cuộc xây dựng các nước đã cố gắng rất nhiều trong cuộc cạnh tranh chay đua về kinh tế. Thể hiện là các chính sách, đường lối về phát triển kinh tế ngày một toàn diện hơn, về các mặt quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, nền văn hoá và con người của xã hội đó. Công nghiệp hoá chính là con đường và bước đi tất yếu để tạo ra cơ sở vật chất  kỹ thuật cho nền sản xuất hiện đại.

Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại cũng là một quy luật chung, phổ biến đối với tất cả các nước, tuy nhiên tuỳ từng nước khác nhau, do điểm xuất phát tiến lên khác nhau, mục tiêu phát triển không giống nhau nên cách thức tiến hành cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn, hiện đại không giống nhau. Đối với những nước có nền kinh tế kém phát triển như nước ta hiện nay (nền sản xuất nhỏ, kỹ thuật thủ công là chủ yếu…) công nghiệp hoá là quá trình mang tính quy luật, tất yếu để tồn tại và phát triển nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại.

Tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa
Tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa

>>> Nếu gặp khó khăn làm luận văn tốt nghiệp, luận văn tiến sĩ các bạn có thể tham khảo dịch vụ làm thuê luận văn của chúng tôi

Có tiến hành công nghiệp hoá chúng ta mới:

– Xây dựng được cơ sở vật chất- kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

– Mới tiến hành tái sản xuất mở rộng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mới tích luỹ về lượng mới để xây dựng thành công nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

– Mới tăng cường phát triển lực lượng giai cấp công nhân.

– Mới củng cố quốc phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

– Mới góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá dân tộc, xây dựng con người mới ở Việt Nam.

Như vậy công nghiệp hoá là xu hướng mang tính quy luật cả các nước đi từ một nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất lớn.

2. Tính tất yếu phải tiến hành đồng thời công nghiệp hoá – hiện đại hoá của nước ta.

2.1 Vì sao phải thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn?

  Xuất phát từ nền kinh tế nước ta là một nền kinh tế nông nghiệp phổ biến sản xuất nhỏ, lạc hậu và đang ở trình độ thấp, đó là cơ sở vật chất, ky thuật còn lạc hậu, lao động xã hội đại bộ phận tập trung trong nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp còn mang nặng tính tự cấp, tự túc và thu nhập của nông dân thấp, đời sống mọi mặt của họ còn hết sức khó khăn. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đã cố nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao, mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp đã được cơ giới hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa. Nhờ đó mà năng suất ruộng đất, năng suất lao động của họ đạt rất cao, tạo sự phân công nghiệp hóa, hiện đại hóa lao động sâu sắc trong nông nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Mặt khác do yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhu cầu về nâng cao đời sống con người đó là xã hội càng phát triển, đời sống con người càng được nâng cao thì nhu cầu của con người về lương thực và thực phẩm cũng ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại. Như vậy chỉ có một nền nông nghiệp phát triển ở trình độ cao mới hy vọng đáp ứng được nhu cầu tăng lên thường xuyên đó.

Xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế đã tạo ra sự trao đổi giữa các nền kinh tế, sự chuyển giao công nghệ của các nước trên thế giới với nhau, điều này đã buộc chúng ta phải đẩy nhanh việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp để chúng ta có thể tận dụng vốn, khoa học, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý nước ngoài vào trong hoàn cảnh thực tiễn vận dụng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước ta nhằm đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về kinh tế, rơi vào tình trạng “bãi rác công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghiệp” của thế giới, dẫn đến cuộc sống đói nghèo, lệ thuộc kinh tế nước ngoài…v.v.

Đứng trước những yêu cầu đổi mới đang diễn ra trước mắt ta cần khẳng định trong bối cảnh quốc tế hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu hướng phát triển chung của toàn thế giới. Trình độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa biểu hiện trình độ phát triển của xã hội. Vì vậy mà đảng ta coi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là “nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội”. Nó là con đường tất yếu để đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và nguy cơ “tụt hậu” xa hơn so với các nước khu vực.

2.2 Cần làm gì để thực hiện tốt công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là một quá trình lâu dài cần được tiến hành theo cách tuần tự, không thể nóng vội, tùy tiện. Để làm được điều này ta cần phải giải quyết từng vấn đề liên quan sau:

Trước hết là những chương trình với những mục tiêu, cụ thể là thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách có trọng điểm ở một số vùng. Tức việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mỗi vùng trước hết phải do dân cư chủ động thực hiện theo hướng của nhà nước. Nhà nước có thể hỗ trợ nhưng không làm thay, và cũng chỉ hỗ trợ trên cơ sở năng lực nội sinh của mỗi vùng. Các địa phương, dù là vùng trọng điểm cũng không thể trông chờ vào nguồn tài trợ của nhà nước, không thể cố gắng “xin” của nhà nước càng nhiều càng tốt như trước kia. Hơn nữa, các khoản hỗ trợ cũng phải được tính toàn, quyết định dựa  trên cơ sở hiệu quả cụ thể, rõ ràng cuối cùng của mỗi dự án. Như vậy, các dự án thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể gắn liền với lợi ích của các chủ thể liên quan tới nó. Tuy nhiên, công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ là sự nghiệp riêng dân cư nông thôn và nhà nước, mà mỗi ngành đều có trách nhiệm nhận thức rõ sự cần thiết của nó để có các chương trình hành động cụ thể, thích hợp. Họ cần nhận thức rõ rằng tham gia thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp không phải là để “giúp nông thôn phát triển” mà đó cũng chính vì lợi ích của họ. Chương trình phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp của mỗi ngành, mỗi đơn vị phải phù hợp với khả năng của ngành, đơn vị, phải phục vụ những nhu cầu cụ thể của nông nghiệp và nông thôn. Chẳng hạn, các viện nghiên cứu, thiết kế và sản xuất đưa ra các thiết bị phục vụ nông nghiệp (làm đát, chăm sóc hoa màu, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản). Các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới kể cả công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghệ sinh học, cây con, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nghệ chế biến… và thực hiện dịch vụ kỹ thuật –  công nghệ phục vụ nông thôn. Các cơ sở đào tạo các cấp cũng  có thể tham gia và quá trình này vừa bằng cách đào tạo nguồn nhân lực thích hợp cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp vừa hoạt động như một cơ sở tư vấn, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực có liên quan đến…

Như những điều đã phân tích ở trên đã khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ to lớn, cấp bách lâu dài và gian khó. Việc thực hiện nó đòi hỏi những lỗ lực chung của toàn xã hội. Sự nghiệp này đòi hỏi chúng ta phải có bước đi, biện pháp và chính sách hợp lý để thực hiện.    

Sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nước ta
3.5 (70%) 2 votes

2 Ý kiến

  1. […] Bài viết liên quan: Sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nước ta […]

  2. […] Sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại nước ta […]

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*